Potřebujete pomoc?
+420 252 252 781

(Po-Pá: 9:00 - 15:00)

Obchodní podmínky

Článek I.

Vymedzení pojmů

    1    Provozovatelem internetového obchodu www.topski.cz (dále jen „eshop“) je JAP trade, s. r. o., Kubániho 12, 811 04, Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 646 338, DIČ: 2120402108, IČ DPH: SK2120402108.

    2    Kontaktní údaje provozovatele: JAP trade, s. r. o., Kubániho 12, 811 04, Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 646 338, DIČ: 2120402108, IČ DPH: SK2120402108

 Adresa na vrácení, výměnu a reklamace zboží: 

Topski šport, Dlhá 61, 010 09 Žilina, Slovenská republika, topski@topski.cz, tel. 00421 903 802 700

    3    Provozovatel je zároveň dodavatelem veškerého zboží z nabídky eshopu. 

    4    Objednatelem je kterákoliv osoba nebo subjekt, jež vyplní a odešle objednávací formulář eshopu (objedná zboží).

    5    Objednatelem podle těchto OP je i osoba, která jakoukoliv formou kontaktuje na základě informací z eshopu jejího provozovatele, jako potenciálního dodavatele s cílem objednání zboží z prezentované nabídky.

    6     Objednatel, který projeví zájem objednat zboží dodavatele, takovýmto aktem vstupuje s ním do právního vztahu, respektuje platnost těchto OP pro tento vztah, zároveň také souhlasí jejich obsahem.

    7    Odběratelem může být soukromá osoba – konečný spotřebitel. V tomto případe je kupující „spotřebitelem“ podle §52 odst.3 z. č. 40/1964 Sb..

    8    Odběratelem může být fyzická nebo právnická osoba podnikající podle živnostenského zákona či jiného zvláštního zákona, ale také i státní instituce a organizace. V tomto případe je odběratel „podnikatelem“ podle §2 z. č. 513/1991 Sb..

    9    Podnikatel je povinen uvést IČO nebo DIČ v objednávacím formuláři.

Článek II.

Objednávka a uzavření kupné smlouvy

    1      Objednávkou je jakýkoliv projev zájmu objednatele o dodání zboží dodavatelem. Takovíto zájem se stává objednávkou momentem poskytnutí specifikace množství a přesného typu zboží z nabídky dodavatele společně poskytnutím identifikačních a kontaktních údajů objednatele samotným nebo pověřenou osobou.

    2      Při objednání zboží prostřednictvím eshopu budou požadovány Vaše platné identifikační údaje. Tyto údaje jsou nezbytné pro vystavení daňového dokladu a doručení zboží. Prodávající nenese odpovědnost za problémy vzniklé uvedením nesprávných či neúplných údajů, zvláště pak při neuvedení telefonického kontaktu.

    3      Naopak kupující přebírá plnou odpovědnost za vyplněné údaje, jejich pravost a také aktuálnost v době mezi vyplněním objednávacího formuláře a zaplacením, resp. skutečným dodáním objednaného zboží prodávajícím.

    4      Podáním objednávky objednatel stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

    5      Objednatel může každou svou objednávku stornovat v lhůtě do 1 hodiny od jejího odeslání a to výhradně e-mailem zaslaným na adresu topski@topski.cz.

    6      Od první objednávky vykonané podle bodu 3.2., zrealizované objednatelem definovaným v bodě 2.2. (spotřebitel) se všechny jeho právní vztahy s dodavatelem řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými z. č. 40/1964 Sb. (dále jen „o.z.), z.č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a dále předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím nepodnikatelem.

    7      Od první objednávky vykonané podle bodu 3.2., zrealizované objednatelem definovaným v bodě 2.3. (podnikatel) se všechny jeho právní vztahy s dodavatelem řídí obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými z. č. 513/1991 Sb. (dále jen „obch. z.) a dále příslušnými právními předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem.

    8      Všechny objednávky zrealizované prostřednictvím eshopu jsou považovány za závazné a představují návrh kupní smlouvy. Kupní smlouva je skutečně uzavřená a platná až v momentě potvrzení objednávky dodavatelem. Podle kupní smlouvy se tak objednatel stává kupujícím a dodavatel prodávajícím.

    9      Objednávka je přijata nejpozději do konce pracovního dne následujícího po dni kdy byla prokazatelně doručená dodavateli.

    10    Objednávka, která nebyla v této lhůtě vypovězena dodavatelem je považována za potvrzenou, i když dodavatel stvrzuje objednávky obvykle emailem nebo telefonicky.

    11    Pro účely těchto VOP je veškerá elektronická komunikace považována za písemnou a moment odeslání emailu je považován za čas, v kterem se informace z jeho obsahu dostala do sféri dispozice adresáta.

Článek III.

Ochrana osobních údajů

    1      Prodávající prohlašuje, že informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

    2      Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

    3      Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům a to na základe písemné žádosti.

    4      Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití nepředávají se žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci nebo jiní subdodavatelé, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro zabezpečení plnění podle kupní smlouvy.

    5      Kupující může písemně zažádat o odstranění údajů z databáze prodávajícího.

Článek IV.

Cena a platební podmínky

    1      Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny. Spotřebitel objednává zboží za ceny uvedené na tomto serveru ve chvíli definitivního potvrzení objednávky podle bodu 3.8. Prodávajíci je povinnen změnu ceny oznámit Kupujícímu.

    2      Na každý rozdíl v ceně objednaného zboží v čase zaslání objednávky a v čase jejího potvrzení je prodávající povinen kupujícího písemně upozornit. Potvrzení změněné ceny ze strany kupujícího je považováno za novou objednávku nahrazující tu původní.

    3      Prodávající si vyhrazuje právo změnit technické parametry výrobku a barvy v zájmu zlepšení jeho vlastností dodaného zboží a to bez předchozího písemného upozornění.

    4      Kupující může platbu za tovar zrealizovat následovnými způsoby:

  • Příkazem - platbu provedete bankovním převodem na náš účet. Zásilka bude odeslána po přijetí částky na náš účet. Pokud nebude úhrada provedena do 14 dnů od zaslání platebních údajů, budeme považovat Vaši objednávku za stornovanou. 
  • Hotově (dobírkou) -při převzetí zboží
  • Online kartou

5. Informace k přepravě produktů naleznete zde.

Článek V.

Dodací podmínky

    1      Dodací lhůta je do 4 pracovních dnů pro zboží skladem a 10 dnů pro tovar na objednávku, pro všechny způsoby doručení, není-li uvedeno jinak.

    2      V případě, že nebude možné objednávku vyřídit nebo některé zboží nebude skladem, budeme Vás o této skutečnosti neprodleně informovat. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

    •       zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět.

    3      Kupující si vybírá mezi těmito způsoby doručení: přepravu společností UPS, nebo Zásilkovnu.

    4      Za nastavení, montáž a seřízení dodaného zboží zodpovídá kupující sám.

    5      Daňový doklad je zasílán přímo se zásilkou.

    6      Záruční list výrobce, pokud je výrobcem dodáván, zasíláme potvrzený s datem odeslání zboží, teda s datem jeho zabalení před odevzdáním přepravci. U zboží, které neobsahuje originální záruční list výrobce, slouží jako záruční list daňový doklad za předpokladu, že obsahuje jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu

    7      Dodavatel si vyhrazuje u konkrétní zásilky právo změny přepravce zboží a to v rámci optimalizace a zrychlení procesu dodání zboží zákazníkovi. Pokud zvolil koncový zákazník přepravce, jehož cena za přepravu je vyšší než cena přepravce, kterým byla zásilka přepravena, má zákazník právo písemně nebo telefonicky požádat o vrácení rozdílu ceny.

8      Ceník dopravy a přepravní možnosti pro www.topski.cz. Zboží s hmotností nad 5kg nelze doručit skrze Zásilkovnu.

Článek VI.

Odstoupení od smlouvy

    1      Byla-li smlouva uzavřena jako právní vztah s kupujícím podle bodu 3.5., teda uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má kupující (spotřebitel) dle § 53 odst. 7 právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění.

    2      V případě, že dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení odstavců 4 a 6, činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.

    3      Při odstoupení od smlouvy podle bodu 6.1. musí kupující zaslat zboží zpět v původním obalu (včetně etiket a visaček), nesmí nést známky použití, musí byt nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.), s kopií dokladu o koupi a průvodním listem. Výnimku tvoří produkty, které po rozbalení strácí hygienické minimum (ponožky, plavky, spodní prádlo, vložky do bot). Tyto produkty není možno vrátit v zmyslu odstoupení od smlouvy.

Ve smyslu ustanovaní Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží na dálku Prodávající neakceptuje při odstoupení od Smlouvy produkty, které byly při prodeji personalizované na míru konkrétnímu zákazníkovi, a to například fixním přednastavením, fixním předvrtáním (běžecké lyže, skialpové lyže, freestyle lyže). Tyto produkty jsou personalizací považovány za produkty připravené na míru.

    4      Odstoupení od smlouvy musí být vždy písemné

4.1 Pokud bude zboží, které budete vracet v rámci této záruky zpět zabaleno v jiném obalu, ponese známky opotřebení nebo bude poškozené či nekompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) má prodávající právo požadovat kompenzaci. Poštovné a balné a náklady na přepravu zboží k dodavateli nese v plné výši zákazník.

4.2 Peníze za zboží Vám budou vráceny složenkou (objednávka realizovaná na dobírku) nebo převodem (platba realizovaná online nebo na dobírku) na Váš bankovní účet a to neprodleně po dodání všech podkladů, například čísla účtu pro zaslání platby. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle odstavce 7 zákona, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů od odstoupení.

4.3 Prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě rozporu s kupní smlouvou má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit. Spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku spotřebitele buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

4.4 Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., je kupující povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto dárky nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího.

Ke stažení:   Odstoupení od smlouvy

Adresa na vrácení, výměnu a reklamace zboží: 

Topski šport, Dlhá 61, 010 09 Žilina, Slovenská republika, topski@topski.cz, tel. 00421 903 802 700

    1      Odstoupení od smlouvy kupujícím (podnikatelem)

5.1 Prodlení prodávajícího s dodáním zboží se považuje za nepodstatné porušení smlouvy vyjma ustanovení § 345 odst.2 obch.zák.

5.2 V případě, že prodávající nedodá zboží ani v novém termínu dohodnutém s kupujícím, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit, kdy toto odstoupení musí být písemné a musí být doručeno prodávajícímu.

5.3 Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy v důsledku prodlení prodávajícího, pokud mu byla doručena zpráva o tom, že plnění dle kupní smlouvy již bylo odesláno na adresu kupujícího.

5.4 Pokud je zboží dodáváno v plastovém obalu, který je kupujícím podnikatelem zničen a zboží po vrácení z důvodu odstoupení nelze již prodat jako nové, má prodávající nárok na náhradu znehodnocení zboží, kdy výše znehodnocení je určena jako rozdíl mezi kupní cenou, za které bylo zboží prodáno a kupní cenou, za které je možno zboží prodat jako použité.

5.5 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v důsledku opakovaného neposkytnutí součinnosti kupujícího podnikatele při doručování zboží, kdy v tomto případě není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody.

    1      V případě, že prodávající po potvrzení objednávky zjistí věrohodným způsobem skutečnosti zakládající důvodné obavy o tom, že nabízené zboží nesplňuje zákonné podmínky pro volný prodej na trhu nebo nesplňuje podmínky bezpečnosti, či zboží, které má prodávající k dispozici začne vykazovat závady a poruchy nezaviněné prodávajícím, kdy prodávající nebude schopen zajistit dodání zboží v minimálně běžné kvalitě. O tomto odstoupení od smlouvy je prodávající povinen kupujícího neprodleně informovat.

    2      Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v důsledku zásahu vyšší moci, která mu nepřiměřeným způsobem ztíží, či dokonce znemožní řádné plnění, kdy vyšší by mohla být válka, živelné pohromy a jiné. Události tohoto druhu osvobozují kupujícího a prodávajícího po dobu jejich trvání od dodací povinnosti a opravňující prodávajícího, podle jeho volby, po opětovném nastolení normálních poměrů, smluvené množství dodat později nebo s ohledem na ještě nedodané zboží od smlouvy odstoupit. Trvá-li událost vyšší moci déle než 4 týdny, potom je i kupující oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud ještě nebyla uskutečněna dodávka. 

Článek VII.

Reklamace a záruka

    1      Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. 

    2      Případné reklamace jsou řešeny individuální dohodou s kupujícím v souladu s platným právním řádem.

    3      Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady. Pokud budou taková poškození zjištěna, je kupující tuto skutečnost povinen neprodleně hlásit prodávajícímu.

    4      Za vady vzniklé přepravcem dodavatel neručí.

    5      Informace o nejbližším servisním středisku poskytneme telefonicky nebo emailem.

    6      Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující podle bodu 3.5. (spotřebitel) právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace, a to včetně nákladů na dopravu reklamovaného zboží zpět k dodavateli. 

    7      Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.

    8      Záruka se nevztahuje na:

    •       vady vzniklé běžným používáním;

    •       nesprávným použitím výrobku;

    •       nesprávným skladováním.

Článek VIII.

Další ujednání

    1      Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. 

    2      Zboží zakoupené prostřednictvím maloobchodního eshopu je určeno pouze pro koncového spotřebitele a nesmí být dále předprodáváno za účelem zisku.

    3      Tyto OP se spravují a vykládají podle zákonů České republiky. Všechny spory vzniklí v právních vztazích vzniklých na základě těchto OP budou řešeny především vzájemnou dohodou kupujícího a prodávajícího. Pokud k takové dohodě nedojde ani po dvou náhradních lhůtách, každá v délce aspoň 40 dní, spor bude řešit místně příslušný soud prodávajícího.

    4      Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto OP. OP jako i každá jich změna se stávají platnými a účinnými momentem jejich zveřejnění, a to v sídle prodávajícího nebo na eshope.

Reklamační řád („RMA“)

    1      Tento internetový obchod platnými obchodními podmínkami (dále jen „OP“) prodávajícího zveřejněnými na jeho adrese www.topski.cz, nebo v prostorech jeho sídla.

    2      Platné OP řídí zákonem č. 367/2000Sb z 14. září 2000, kterým byla do Občanského zákoníku 40/1964Sb implementována evropská směrnice o uzavírání smluv na dálku 97/7/ES. Akceptuje zákonné právo na vrácení zboží bez udání důvodu do 14 dnů od doručení objednaného zboží, nepoškozeného a v původním obalu. 

    3      V případě poškození zásilky přepravní službou, kterou prodávající výrobky kupujícímu zasílá, je povinen kupující při převzetí zboží sepsat reklamační zápis, kde uvede přesný popis a rozsah konkrétního poškození touto přepravní službou a následně doručí kopie tohoto zápisu prodávajícímu. Prodávající poté na základě těchto dokladů vyřídí reklamaci s přepravní službou a po domluvě s kupujícím vyřeší vzniklou situaci. 

    4      Kupující je zároveň povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem zákazníkovi. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře či dodacím listu je kupující povinen podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu a to neprodleně, popř. následujícího pracovního dne po doručení zásilky. Na pozdější reklamace dodávky nebude brán zřetel. 

    5      Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu zaslal nebo předložil doklady, tedy fakturu i dodací list (přebírací protokol přepravce) k dodanému zboží. Dále je nutné, aby kupující v případě vracení vadného zboží prodávajícího předem na tuto skutečnost upozornil písemně, popř. emailem na topski@topski.cz, aby se tak předešlo zbytečným průtahům a jiným nedorozuměním. 

   6    Veškeré reklamace je nutno doručit na korespondenční adresu provozovatele internetového obchodu - Topski šport, Dlhá 61/1103, 010 09 Žilina, Slovenská republika.

V případě jakýchkoliv jiných možných vadách či nedostatcích výše neuvedených, kontaktujte dodavatele na tel.: 00420 903 802 700

Ke stažení:

Odstoupení od smlouvy

© 2023 - Všechna práva vyhrazena
giftcross